top of page

Privacy Policy

Compagne Bruidsmode hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Compagne Bruidsmode houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Onze
voorzorgsmaatregelen:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
   

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
   

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
   

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
   

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
   

 • Als Compagne Bruidsmode zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze link.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers.

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Compagne Bruidsmode verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
   

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Compagne Bruidsmode de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • (Zakelijk) telefoonnummer;

 • (Zakelijk) e-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Compagne Bruidsmde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:​
 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen de relevante persoonsgegevens in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
   

Verwerking van persoonsgegevens mbt acties of aanmelden bruidsshows.

Persoonsgegevens van enige inschrijvingen van onze acties en aanmeldingen voor bruidsshows worden door Compagne Bruidsmode verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon via e-mail en/of per post.
   

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijven voor een actie en aanmelden voor bruidsshows

 • Het op de hoogte houden van de persoon over de actie en/of bruidsshow

 • Het versturen van wekelijkse en/of maandelijkse e-mails zoals, maar niet beperkt tot, een nieuwsbrief. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Compagne Bruidsmode de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Een akkoord voor het inschrijven voor marketingdoeleinden waarbij gebruik mag worden gemaakt van zoals, maar niet beperkt tot, e-mailadres, voornaam, telefoonnummer en adres. 
   

Uw persoonsgegevens worden door Compagne Bruidsmode opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat diegene aangemeld is (of maximaal 7 jaar). De persoon in kwestie kan aanvragen zijn/haar gegevens te verwijderen door een e-mail te sturen, via de chat te laten weten dat hij/zij niet meer ingeschreven wil staan en/of door te bellen naar het telefoonnummer: 0523 - 26 12 27. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect.

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Compagne Bruidsmode verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gericht contact via e-mail

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Via e-mail;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Compagne Bruidsmode de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Compagne Bruidsmode opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers.

Persoonsgegevens van "medewerkers" worden door Compagne Bruidsmode verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Compagne Bruidsmode de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Salarisgegevens;

 • Kopie ID;

 • BSN-nummer;

 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Compagne Bruidsmode opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekken
aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het plaatsen van orders bij leveranciers binnen de EU.
– Het uitnodigen een review te schrijven en plaatsen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn en
rechten.

Compagne Bruidsmode bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Compagne Bruidsmode van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?

Mocht u een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Contact.

Compagne Bruidsmode
Voorstraat 45
7772 AB HARDENBERG
Tel: 0523-261227
info@compagne.nl
www.compagne.nl

bottom of page